Kövess minket itt is...

Az Istent keresőknek minden a javukra válik :)

Hangoló

Kik is valójában Ferenc pápa támadói?

Ferenc papa
Ferenc pápa szentmisén - Fotó: Euronews

Folytatjuk sorozatunkat melyben Tomka Ferenc atya Ferenc Pápa – próféta vagy eretnek? című könyvéből közlünk részleteket, kivonatokat. Ettől függetlenül aki mélyebben foglalkozna a témával, annak javasoljuk a könyv megvásárlását. Hiánypótló olvasmány!

A sorozat előzményei: 

 

Szóltunk a II. Vatikáni Zsinat megújulásáról. A Szentlélek kegyelemének igazolása volt, hogy a zsinati ülések mély vitái vagy inkább párbeszédei folyamán a világ püspökeinek nagy-nagy többsége egyetértésre jutott. A közös imádságos együttlétekre alapozva, a közös döntésekből születtek meg a zsinati döntések és dokumentumok, melyek egyházunk mai életét meghatározzák. A katolikus ember bizonyos abban, hogy a pápát, és az egyetemes zsinatot (ha egységben van a pápával) a Szentlélek vezeti. Ezt a kegyelmi egységet és vezetést tapasztalták a zsinati atyák.

Azt is láttuk, hogy a Tridenti Zsinat óta a katolikusok mintegy 400 éven át a változhatatlan egyház szemléletében éltek. Ezért sokkolt többeket a II. Vatikáni Zsinat. Míg a zsinati atyák többsége a Lélek vezetésére figyelve, és a jézusi egység építésének vágyával dolgozta ki a megújulás elveit, az evangélium és az ősegyház szemléletének és gyakorlatának megfelelően, néhányan mégsem fogadták el ezeket.

Lényegi különbség – konzervatív és konzervatív között

Ottaviani bíboros példáját idézzük fel, hogy lássuk milyen különböző egyház-hittel rendelkezhet két konzervatív főpap, azaz Ottaviani bíboros, aki mindvégig hű maradt az egyházhoz, és Lefebvre érsek, aki a zsinat végére egy csoporttal elszakadt az egyháztól.

Lefebvre ersek es VI Pal papa

Lefebvre érsek és VI. Pál pápa – Fotó: Aleteia

A Zsinat korában az ellenzék első vezetőjének Ottaviani bíborost tartották, aki már 1953 óta a Hittani Kongregáció titkári tisztét is viselte, azaz annak felelőse volt a pápa képviseletében. Hivatalból feladatához tartozott, hogy védje az egyház tanításának tisztaságát, s ennek harcosa is volt, a konzervatív püspökök egy csoportjával együtt (Coetus Internationalis Patrum). Ottaviani fiatal kora óta az egyház tridenti hagyománya mellett voksolt, és állást foglalt minden újító és a modern korhoz alkalmazkodni akaró irányzattal vagy teológussal szemben, már korábbi megnyilvánulásaiban, majd a zsinaton is. – Ottaviani azonban, sok főpappal egyetemben, akik a hagyományokhoz mereven ragaszkodtak, mindig elfogadta a zsinat többségének döntéseit, abban a bizonyosságban, hogy a pápát és az egyházat a Szentlélek vezeti.

Ottaviani a Zsinat után is megőrizte konzervatív szemléletét, haláláig. – Ő volt az, aki rábeszélte VI. Pál pápát a Humanae Vitae enciklika kijelentésére, hogy a házasság minden egyes aktusának nyitottnak kell lennie az élet befogadására. A pápa által összehívott szakbizottság nagyobb része, sőt maga a pápa is csak azt szándékozott megfogalmazni, hogy a házasságnak nyitottnak kell lennie (általában) az élet befogadására (de nem minden egyes aktusának). A pápa Ottaviani bíboros hatására döntött a végül megjelent szöveg mellett.[1]

Azt is kifejezte VI. Pálnak, hogy nem ért egyet a zsinaton elkezdett, majd a VI. Pál által megvalósított misereformmal, mert ez elfordul a Tridenti zsinaton meghatározott szabályoktól. Mint a Hittani Kongregáció vezetőjének, joga volt felülvizsgáltatni a megjelenésre kész új misekönyv szövegének ortodoxiáját. Miután a Kongregáció egy ülésén 1967-ben megállapította annak hithűségét, hozta azt nyilvánosságra VI. Pál,1968-ban. De a következő évben a bíboros, Bacci bíborossal együtt mégis levelet írt a pápának, amelyben kifejezték ellenérveiket az új liturgiával és különösen az új misekönyvvel szemben.[2]

Miközben tehát a konzervativizmus védője maradt, mindvégig megőrizte az egyház egységébe vetett hitét. Ha ellenérvei voltak, azt megfogalmazta a pápának vagy konzervatív társainak, de sosem támadta a pápát vagy a zsinati döntéseket.  – Egyidejűleg egy mély lelkiséget élő, és másokkal lelkipásztori lélekkel törődő pap is volt. Atyai gondoskodással fordult például a Vatikán közelében élő szegény vagy utcán élő gyermekek felé, előbb napi gondozásukat biztosítva, majd megoldva számukra a lakás, a tanulás, a sport lehetőségét. A fiatalok apjukként tekintettek rá.

Ottaviani bíboros tehát hasonló volt Lefebvre érsekhez a tridenti elvekhez és előírásokhoz ragaszkodó szemléletben. De teljes volt a különbség közöttük az egyházba, az egyházi vezetésbe, illetve annak a Lélektől való vezetettségébe vetett hit terén.

SSPX Jurisdiction Custom

Diakónusokat szentelnek a SSPX püspökei – Fotó: akacatholic.com

Lefebvre érseknek és mozgalmának története

Marcel Lefebvre érsek azon kisebb csoportnak vezetője volt, melynek tagjai jobban hittek saját szemléletükben, mint az egyház egységében, azaz Jézusban. Mert Jézus ígérte Péternek és Egyházának, hogy a Szentlélek fogja vezetni őket, és hogy a pokol hatalma sem fog tudni erőt venni a Páter vezette egyházon. Lefebvre a maguk véleményét többre tartókból meglapította a X. Szent Pius Papi Testvériséget, és elszakadt a katolikus egyháztól.  A lefebvristák, illetve Szent X. Piusz Papi Testvérület megállt a Tridenti Zsinat szemléleténél. A Tridenti Zsinat teológiáját követték sokan a II. Vatikáni Zsinat előtti pápák, köztük X. szent Piusz is, aki harcos elutasítója volt minden modernizációnak; azért is vette fel a Lefebvre követő mozgalom az ő nevét. – Bár X. Szent Piusz természetesen hitt az egyház egységében és Péter kegyelmében.

E csoport szerint a II. Vatikáni Zsinati újításai nem egyeztethetőek össze az egyház hagyományos tanításával, és a liberalizmus, a modernizmus nyilvánul meg bennük. Elfogadhatatlannak tartják pl. a liturgia megújítását, valamint a zsinat számos határozatát pl. az ökumenéről, a püspöki kollegialitásról, a vallásszabadságról, nem katolikus vallásokról, a lelkiismereti szabadságról stb. szólókat, mert szerintük ezek „fellazítják” a hagyományos katolikus tanítást, kanonizálják a »szituációs etikát”. Például szerintük, amikor a II. Vatikáni Zsinat az emberi személyiség méltóságáról beszél, „Krisztus trónfosztását” valósítja meg, mert az embert helyezi a központba; amikor a más vallásokról elismerően szól, azt jelenti, hogy megtagadja az egyház egyedül üdvözítő voltát stb.

A pápák sok lépést tettek, hogy Lefebvre érseket és követőit visszahívják az Egyházba. VI. Pál többször hívta őt beszélgetésre, de ezek egyikén jelentette ki Lefebvre végső elfordulását. Később II. János Pál pápa Ratzinger bíborost bízta meg a Lefebvre felé párbeszéd folytatására. – Lefebvre a békülés helyett 1988-ban négy püspököt szentelt, pápai jóváhagyás nélkül. A katolikus egyház a püspökké való kinevezés jogát fenntartja a pápának, hogy a püspökök mindig egységben maradjanak az egyházzal. Lefebvre érsek az engedély nélküli püspök-szenteléssel automatikusan kiközösítésbe esett, és így valamiképpen befejeződött az egyháztól való elszakadása.

XVI. Benedek pápa újból megkísérelte, hogy Lefebvre halála után csoportjának követőit az Egyházzal való egységre vezesse. A csoport egyik része kész volt erre, azzal a feltétellel, ha engedélyt kapnak, hogy a szentmisét továbbra is a tridenti kor formáinak megfelelően és latinul mutassák be. Ezt az engedélyt megkapták, s így ők újra katolikussá lettek. De e csoportnak is két szárnya van: az egyik valóban katolikussá lett, a másik formailag a katolikus egyházhoz tartozik, de ennek ellenére Lefebvre követőkkel rokon módon durva vádakkal illetik a zsinatot és annak szellemi képviselőit.

Benedek pápának egy további lépése is volt a X. Szent Piusz Papi Testvérülettel és követőikkel való kiengesztelődés érdekében. Miután párbeszédet folytatott a 4 kiközösített püspökkel, és azok kifejezték, hogy elfogadják a pápa főségét, a pápa visszavonta a legsúlyosabb egyházi büntetést, az őket sújtó kiközösítést. De mivel azok nem változtattak felfogásukon az engedelmesség valamint a II. Vatikáni Zsinat tanításának elfogadása terén, ők és csoportjuk továbbra is az egyháztól elszakadt (szektás) állapotban maradt.[3]

SSPX papok compressor

SSPX pappok – Fotó: sspx.org

Ferenc pápa elleni támadások a Lefebvre-követők részéről

Visszatérve az események történetére, Lefebvre érsek követői a zsinat után azonnal elkezdték az támadni az egyházat és annak vezetőit, és folytatták ezt a zsinat után következő összes pápával szemben. Ha egy csoport szembefordul az egyházzal, akkor természetszerű, hogy egyre durvábban fogja támadni azt, hogy ezzel saját magát igazolja. Rövidesen részükről is megjelentek az egyre durvább vádak: hogy a pápa és az egyház a modernizmus, sőt a szabadkőművesség stb. útjára lépett. – Elsősorban ők és az ő szellemi „rokonaik” hirdetik máig Ferenc pápa tanításának hamisságát is, és igyekeznek félremagyarázni minden tettét és szavát honlapjaikon és blogjaikon, kiadványaikban.

A mozgalom rendkívüli mennyiségű honlapot, blogot, facebook oldalt működtet, amelyek alkalmasak szemléletük és vádjaik széleskörű terjesztésére. Bár nincsenek sokan, mint az erre vonatkozó kutatások ezt kimutatják, sokkal többnek látszanak.[4] Magyarországon a X. Piuszos, vagy szellemüket követő „hír-szórókból” különösen sok van, arányítva azokat sok külföldi országhoz, vagy a hazánkban megjelent kisszámú katolikus tájékoztatáshoz, Ferenc pápával és tanításaival kapcsolatban. Magyar hívővel ismételten megeshet, hogy keres egy vallásos témát interneten, és 4-5 pápa-ellenes válasz jelenik meg, 1-2 katolikus szellemű válasz mellet. – Olasz, német, francia stb. keresőket vizsgálva látható, hogy megszólalásaik ott elenyésző kisebbségben vannak, a pápával egységben levő írásokkal szemben. (Bár ez országokból is jelzik, hogy hangjuk messze felülmúlja tényleges arányukat.)

Honlapjaik (illetve a velük rokon honlapok) címei között legtöbb országban szerepelnek ilyenek: „hagyományos katolikusok, latin mise, tridenti mise, mentsük meg liturgiánkat,” stb. – Még gyakoribbak a katolikusokat durván félrevezető címek, mint: „Katolikus tanítás, Katolikusok maradunk, Katolikus-honlap, Katolikus válasz, Péter sziklája, Hitvédelem, Élő egyház, Egy a hitünk, Az igazság szabaddá tesz, Mária édesanyám, Eukarisztikus kongresszus,” stb.[5]  – E web-oldalak természetesen nagy arányban, országhatárokat átlépve, egymástól veszik át hamis, vagy torzított, de gyakran újságírói ügyességgel, meggyőző erővel írt információikat.

E honlapok, blogok, facebook oldalak erősen „misszionálnak”: Felajánlják a kapcsolat felvételt sokaknak, s ha valaki kedveli, követi vagy ismerősei közé fogadja őket, rendszeresen küldik neki anyagikat. Ezek pedig többekre hatással vannak, főként mert másutt nem találnak kielégítő választ a felmerülő kérdésekre. (Nem egy katolikusban azért támadtak kritikák a pápával kapcsolatban, s egyesek azért fordulnak szembe vele, mert egy-egy ilyen oldal híreit rendszeresen olvasták.) Ha azonban a kérdések reális megválaszolásával találkoztak, legtöbben örömmel fogadják azokat. Bár olyan is vannak, akik ilyenkor hasonlóképpen reagálnak, mint amikor egy elkötelezett párttagnak a másik oldal szempontjait szeretnénk megvilágítani.

A lefebvriánusok számokban

Amikor Benedek pápa a közös megegyezés alapján fel tudta oldani a Lefebvre érsek által szabálytalanul felszentelt négy püspököt a kiközösítés alól, a katolikus egyház püspökeihez intézett levelében megadta a mozgalom papjainak, tagjainak számát is. Ezt írta: „Vajon közömbösen hagyhat bennünket egy közösség, amelyben 4 püspök, 491 pap, 215 kispap, 6 szeminárium, 88 iskola, 2 egyetemi intézmény, 164 nővér, 117 testvér és hívők ezrei vannak?” [6]

2018-ban maga a mozgalom a következő számokat adta meg magáról: 6 szeminárium, 637 pap, 204 kispap, 2 egyetemi intézet, és mintegy 100 iskola, 200 nővér, 123 testvér – 772 miséző hely, 4 karmelita kolostor. A Testvériség „jelen van 37 országban és másik 35 országot szolgál ki”.[7] (Bizonyára ilyen „kiszolgálást” jelent, hogy Budapestre havonta érkezik egy pap Bécsből, aki a szentmisét mutat be az irántuk érdeklődők számára.)

A Ferenc pápa elleni támadások okait kutatók[8] a mozgalom több vezetőjével való beszélgetéseik alapján így következtettek: Ferenc pápa elleni elkeseredett támadásaik gyökere kapcsolódik szertefoszlott álmukhoz, mely szerint a XVI. Benedeket követő pápa által majd újabb egyességre tudnak jutni a Katolikus Egyházzal. Ezzel elérni remélték, hogy mozgalmuk jobban visszatagozódhat az egyházba, illetve hogy több teret nyernek tridentista elveik terjesztéséhez, és az egyház „zsinati torzulásainak” kijavításához. – Amikor Ferenc pápát választották meg, s tapasztalták elkötelezettségét a zsinat mellett, számos tanácskozáson feltették maguknak a kérdést, mi most a teendőjük. Arra jutottak, nincs más lehetőség, mint hogy feltétel nélkül kritizálni és támadni kell az új pápát, felhasználva ehhez az internet minden adottságát, a fake news-t, a hírek hamisítását vagy torzítását is. Csak így érhetik el a pápa demoralizálását, illetve tudják fékezni annak újító – számukra egyházromboló – tevékenységét.[9]

Egyik alapokat érintő hírük, jellemzi elkötelezettségük vak irányát is. Eszerint Bergoglio nem pápa, mert választása érvénytelen volt. Megokolásuk szerint a konklávé egyik szavazását megsemmisíttették, anélkül, hogy megszámolták volna a szavazatokat. Ezért a választás érvénytelen! – Valójában az történt, hogy az egyik szavazás alkalmával a kelleténél eggyel több cédula került elő a számláláskor. Ezt a szavazást azonnal megsemmisítették, és megismételték. (Később kiderült, ez az egyik bíboros tévedése miatt történt.) – A tényekkel szemben azonban több csoportjuk, honlapjuk hirdeti máig is, hogy Bergoglio nem pápa.

– Egy újabb hír volt a témában, illetve a X. Szent Piusz Testvériséggel és követőikkel való kapcsolat terén, hogy 2016 áprilisában Ferenc pápa találkozott a szakadár mozgalom aktuális vezetőjével Bernard Fellay-vel. Az esemény nagy meglepetést váltott ki világszerte, hiszen Ferenc pápa volt a csoport támadásainak kiemelt célpontja. A találkozás után a mozgalom honlapjaira hivatkozva a sajtó arról beszélt, hogy bár Fellay változatlan fenntartásokkal van ugyan elsősorban a pápának az Amoris Laetitiában képviselt szemléletével (az újraházasodottaknak megfelelő feltételek esetén szentségekhez való engedésével) és a zsinat több tanításával szemben, hívei között egyértelműen mégis nagy örömmel számolt be a Ferenc pápával való találkozásról.[10] A katolikus sajtóban cikkek jelentek meg, amelyek ez esemény kapcsán a mozgalommal való kapcsolat javulásában reménykedtek. De a további lépéseikből az tűnt ki, hogy nem akarnak változtatni sem a pápának való engedelmesség, sem a Zsinat elfogadásának terén.[11] A 2018-ban történt új vezetőjük megválasztása pedig a merevebb vonal győzelmét jelzi köreikben.[12]

 

[1] vö. Az egész embert kell figyelembe venni – Ötven éve jelent meg a „Humanae vitae” enciklika. MK 2018. július 25.

[2] Ottaviani bíboros: Breve esame critico del Novus Ordo Missae

[3] Lukács László: Az igazság munkatársa. XVI. Benedek pápa élete és műve. (Ebben külön fejezet címe: Harc a X. Piusz Testvériséggel.) SZIT. 2016;

[4] Giacomo Galeazzi A kyber háború Ferenc pápa ellen. RaiNews 2016.10.18 http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/Cyber-guerra-Papa-Francesco-Giacomo-Galeazzi/

[5] Az ultrakonzervatív katolikusok Ferenc pápa ellen. Ki támadja őt és miért? https://www.ilsalto.net/papa-francesco-attacchi-critiche/; Ki hallgattatja el ezt az embert? Kritika helyett szavaikkal támadják a pápát.

https://www.wir-sind-kirche.de/files/002666_ARNTZ_und_FAGGIOLI.pdf

[6] Benedetto XVI: Lettera del santo padre Benedetto XVI ai vescovi della chiesa cattolica riguardo alla remissione della scomunica dei 4 vescovi consacrati dall’arcivescovo Lefebvre, 2009.03.10

[7] http://laportelatine.org/quisommesnous/statistiques/stat.php#clercs 

[8] Giacomo Galeazzi, Andrea Tornielli: Katolikusok Ferenc ellen, akik Putyint imádják. http://www.lastampa.it/2016/10/16/italia/quei-cattolici-controfrancesco-che-adorano-putin/  stb.stb.

Pápaellenes mozgalom – a Bergoglio ellenesek tervek

http://www.ilgiornale.it/news/cronache/movimento-contro-papa-ecco-piano-degli-antibergoglio-1467593.htmlA pápa ellenségei az egyházban vannak, és harcot viselnek.

https://www.agi.it/cronaca/papa_francesco_nemici_in_vaticano-2297892/news/2017-10-27/

[9] Vö. Az ultrakonzervatív katolikusok Ferenc pápa ellen. Ki támadja őt és miért? https://www.ilsalto.net/papa-francesco-attacchi-critiche/; Ki hallgattatja el ezt az embert? Kritika helyett szavaikkal támadják a pápát.

https://www.wir-sind-kirche.de/files/002666_ARNTZ_und_FAGGIOLI.pdf

[10] http://www.famigliacristiana.it/articolo/lefebvriani-e-papa-francesco-unintesa-in-arrivo.aspx

[11] http://www.lastampa.it/2017/07/14/vaticaninsider/i-lefebvriani-si-interrogano-sulla-uscita-del-cardinal-mller-Du1j1yV4AW0RPUXa55IZbL/pagina.html

[12] http://www.lastampa.it/2018/07/11/vaticaninsider/lefebvriani-italiano-il-nuovo-superiore-accordo-pi-lontano-bqjc6aVdZqPDvvIRMNmRKM/pagina.html

Klikkelj a hozzászóláshoz

Leave a Reply

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Hirdetés Isten szava - napi ige sorozat

Friss

happy women in the park 2023 11 27 04 53 17 utc Medium

Életmód

„Az egyedülállóság összeegyeztethetetlen a boldogsággal. Az egyedülállóság terméketlen. Az egyedülállóság egy vakvágány a szentség felé vezető úton”- halljuk néha. Mindezekkel a hamis és kétségbeesett...

father and son walking in the meadow in the park 2023 11 27 05 30 21 utc Medium father and son walking in the meadow in the park 2023 11 27 05 30 21 utc Medium

Lelkiség

Az idei apák napján ünnepeltük meg azokat a férfiakat, akik megházasodtak, házasok is maradnak, akik védik, tisztelik, szolgálják a családjukat, és önmaguknál is jobban...

cikk cover 2024 07 22 2 Medium cikk cover 2024 07 22 2 Medium

Hangoló

Brad Wilcox: Házasodj meg! Miért kell az amerikaiaknak szembeszállniuk az elittel, erős családokat kovácsolniuk és megmenteniük a civilizációt? című könyvét a mainstream hírcsatornák kritizálják,...

Kapcsolódó...

Vasárnapi ráhangoló

Vasárnapi ráhangoló – 2024. B év, Évközi 16. vasárnap Készült olvasóink és a sorozat lelki kísérőinek támogatása révén. Hasonló értékes tartalmakért, kérünk, támogasd a...

Vasárnapi ráhangoló

Vasárnapi ráhangoló – 2024. B év, Évközi 14. vasárnap Készült olvasóink és a sorozat lelki kísérőinek támogatása révén. Hasonló értékes tartalmakért, kérünk, támogasd a...

NőiTérErő podcast

Beszélgetések az élet minden területéről nőktől, nőknek. Ez a NőiTérErő podcast Till Judittal. Kriszti, ékszer disájner, szociális munkás, a Szerelmi Kalandtúra- párkapcsolat erősítő játékok...

Hangoló

Az online közvetítést nézők csak az Eucharisztia illúzióját kapják. A szentmise internetes közvetítése vagy a televízióban való sugárzása azért, hogy az emberek világszerte nézhessék,...