Kövess minket itt is...

Az Istent keresőknek minden a javukra válik :)

Aktuális

Kovács Gergely érsek: Járjunk együtt! – VIDEÓ

Kovacs Gergely puspokszentelese Egyedi

42 püspök és közel 400 pap jelenlétében szentelték érsekké Mons. Dr. Kovács Gergely atyát a Gyulafehérvári Érsekség élére. A történelmi eseményre Szent Péter apostol székfoglalásának emléknapján került sor, amelyet Márton Áron püspök kinevezésének 81. évfordulóján, a 2019. december 24-i érseki kinevezés előzött meg. Közel 7 ezer hívő jelenlétében ünnepeltek együtt a Gyulafehérvári Főegyházmegye székhelyén.

Mons. Dr. Kovács Gergely az 1009-ben alapított Gyulafehérvári Római Katolikus Érsekség 84. főpásztora. Kovács Gergely papi jelmondata „Jézus így szólt, jöjj.” arra az evangéliumi jelenetre utal, amikor Jézus bátorító szavára Péter elindul a vízen járva. A főpásztor püspöki jelmondata:

„Őáltala, ővele és őbenne.”

A főszentelő em. és ft. Gianfranco Ravasi bíboros, a Kultúra Pápai Tanácsának elnöke volt, míg a társszentelők között nm. és ft. mons. Jakubinyi György nyugalmazott gyulafehérvári érsek, apostoli adminisztrátor és nm. és ft. Miguel Maury Buendía, Románia és a Moldovai Köztársaság apostoli nunciusa említhető.

A ceremóniát vezető Gianfranco Ravasi bíboros, a Kultúra Pápai Tanácsának elnöke magyar fordításban felolvasott beszédében azt hangsúlyozta, hogy Kovács Gergely több mint két évtizedes római szolgálata alatt megtapasztalta az egyház egyetemességét, megtapasztalta az új, digitális kultúrába való beilleszkedés szükségességét, és szülőföldjére hazatérve, magával hozza a globális látásmódot és a nyitott lelkületet.

Hozzátette: mint vegyes házasságból származó gyerek magával hozza az ökumenizmustól átitatott személyes élettörténetét is. Ravasi bíboros teljes beszéde itt olvasható.

A továbbiakban Kovács Gergely érsek atya köszöntő beszéde olvasható teljes terjedelmében:

„Az Isten egymagában mindenre képes, mégis úgy látta jónak, hogy rád is számítson és elhívjon egy új feladatra.” Többek között ezzel a gondolattal búcsúztattak el Rómából, hozzátéve, hogy az igazi pásztor Jézus példáját követi, aki szolgai alakot vett fel, ahogy a Filippiekhez írt levélben olvassuk, megalázta magát és engedelmeskedett mindhalálig, mégpedig a kereszthalálig.

Köszönettel tartozom a Jó Istennek, aki számít rám és meghívott az Ö szolgálatára. Jézus szavára Péter apostol mindaddig képes volt járni a vízen, amíg hittel tekintett mesterére. Pappá szentelésemkor ezt a szentírási jelenetet válaszotttam mottóként a „Jézus így szolt, jöjj” idézet által.

Adja meg a mindenható mindannyiunknak az erős és sziklaszilárd hit kegyelmét. Köszönet a Szentatyának, Ferenc pápának és az Ő képviselőjének, Miguel Maury Buendía apostoli nunciusnak, akik tavaly, a június 1-i apostoli látogatás által kiemelten tanúsítják a Főegyházmegyénk iránti szeretetet, személyes gondviselést.

Köszönet minden jelenlévő püspöknek, hogy velünk együtt imádkoztak. Különösen a felszentelést végző Gianfranco Ravasi bíborosnak, aki a kultúra pápai tanácsának elnökeként több, mint 12 évig volt elöljáróm és a két társszentelőnek Jakubinyi György és Miguel Maury Buendía érseknek. Köszönöm szépen érsek atya!

Jakubinyi György érseknek és Tamás József püspöknek a Főegyházmegye papsága és hívei nevében is köszönöm, mindazt, amit az elmúlt évtizedek alatt tettek a főegyházmegyéért. Hála és köszönet érte. Mindketten szeretettel biztosítottak, hogy támogatni fognak most következő szolgálatomban. Ígérem imáimat és odafigyelő szeretetemet.

Szeretettel köszöntöm a paptestvéreket, közöttük, volt szemináriumi tanáraimat és évfolyamtársaimat.

Tisztelettel és szeretettel köszöntöm a testvéregyházak és a felekezetek képviselőit, akik az egység építésének szellemében itt vannak közöttünk. Salut cu drag reprezentanți biserici surori, prezentț în spiritul construirii unității.

Köszöntöm a szülővárosomból, Kézdivásárhelyről érkezetteket, volt osztálytársakat, ismerőseket, barátokat, rokonokat, különösen édesanyámat, elhunyt édesapám helyet, keresztapámat, öcsémet és hugomat a családdal együtt.

Tisztelettel köszöntöm a civil élet központi és helyi képviselőit, akik az országból és a határon túlról érkeztek. Köszönöm, hogy itt együtt ünnepeltünk. Kérem, hogy ugyanúgy dolgozzunk is együtt.

Doresc să mulțumesc reprezentaților locale si centrale pentru prezența lor si pentru sprijinul acordat să mergem împreună.

Szeretettel köszöntök minden jelenlévőt, a több ezer zarándokot, híveinket, akik nem jutottak be a székesegyházba. Az egyik interjúba azt mondottam, Áron püspök úr gondoskodni fog a jó időjárásról. Ennek ellenére hideg van, külön köszönöm, hogy ennek ellenére is fegyelmezetten, imádságos lelkülettel kapcsolódtak be a szentmisébe.

A köszönő szavakat hosszasan kellene folytatnom. Hiszem, hogy megértik, ha nem sorolok fel mindenkit az idő szűke miatt is. Nagyon sokan dolgoztak az éjt szó szerint nappallá téve, hogy az ünnep ilyen szép legyen és vendégeink itthon érezzék magukat, hogy a liturgia felemelő legyen. Külön köszönet a szentmisén szolgálatot teljesítőknek, az önkénteseknek, egyszóval mindenkinek. A Duna TV-nek és az Erdélyi Mária Rádiónak köszönhetően sok ezren kapcsolódtak be a imáinkba. Mindenkinek szívből jövő Isten fizesse.

Szentbeszédében Ravazzi bíboros mintegy felvázolta azt, ami életprogramként küldetésem és feladatom. Jó pásztorként viselni gondját a nyájnak, olyanként, akinek ismerik hangját a juhok.

Kányádi Sándor gondolata jut eszembe, aki így fogalmaz: Aki megért s megértet egy népet megéltet. Aki megért, s megértet.

A pap minden szentmisében Krisztus áldozatul adott testét és kiontott vérét mutatja fel Őáltala, Ővele és Őbenne. Nem lehet annál tökéletesebb dicsőítést adni az atyának, mint amit Jézus adott a kereszten, ahol teljesen kiüresedett, ahol engedelmes volt mindhalálig. Tökéletesen az atya akaratát tette. Ezért is választottam jelmondatomként, Krisztus által, Krisztussal és Krisztusban. Püspöki címerem nem szorul különösen magyarázatra. Kinevezésem dátumán túl további szoros kapocs Isten szolgája, Márton Áron püspökhöz. Kezemben az Ő pásztorbotját tartom, amelyet Majláth Károly püspöktől vett át és teszem ezt azzal a nagy tisztelettel, amelyre engem és mindannyiunkat szentéletű Áron püspökünk öröksége kötelez.

Járjunk együtt! Erre biztat Ferenc szentatyánk, de Áron püspök is, aki püspöki beköszönő beszédében így int: Meg kell tanulnunk, hogy egymásért munkát vállaljunk és tudjunk együtt dolgozni az élet minden területén. Ismerős az idézet, éljük is meg.

Nagy kiterjedésű főegyházmegyénkre jellemző a sokszínűség, a sokféleség. Együtt kell járnunk. Megőrizve a saját kultúrát és identitást, de tiszteletben tartva a másságot, a mást, a másikat. Egymást tisztelve, megbecsülve és segítve. Csak közösen és együtt tudunk Istennek tetszően dolgozni.

Járjunk együtt. Erre hívok meg mindenkit szeretettel, közvetlen munkatársaimmal együtt. Általános és bírósági helynök, Lukács Imre-Róbert. Irodaigazgató és érseki titkár Hurgoi János. A szerzetesekért felelős érseki helynök Urbán Erik ferences tartományfőnök. További intézkedésig minden más tisztség a jelenlegi marad.

Isten bőséges áldása kísérje mindannyiunk munkáját. Ámen!

A Gyulafehérvári Római Katolikus Érsekség területe 58 234 négyzetkilométer (lakosainak száma 3 590 500), a római katolikusok száma 355 500. A főegyházmegye tizenöt főesperességében 253 plébánia található, 332 pap (ebből 33 szerzetespap) teljesít lelkipásztori szolgálatot.


Kovács Gergely érseki címere

stemma gergely kovacs 1 Kicsi

A húsz zöld bojt és a dupla kereszt az érseki címerek jellemzői. Az aranyszínű kereszt öt piros drágakője az Úr Jézus sebhelyeinek jelképe.
A fenyőfa emlékeztet egyrészt az érsek szülőföldjére, másrészt Isten szolgája, Márton Áron püspök címerére. A Nap és a növekvő félhold szintén kettős jelentést hordoz: Erdély címerében a Nap és a Hold a székely népet, keresztény szimbólumként a felkelő Nap Krisztust, a Hold pedig a Napba öltözött asszonyt (Jel 12,1) vagyis égi Édesanyánkat, Máriát szimbolizálja. Ahogyan Hold a Naptól, úgy Mária is Fiától kapja fényét. A fenyő közepén látható krisztogram Krisztust jelenti, akit a többségében katolikus székelyek szívükben hordanak, és akire teljesen ráhagyatkoznak.
A címerpajzs kékje a földi értékektől való elszakadást szimbolizálja és a lélek Istenhez való felemelkedését. Az ezüst jelentése az átláthatóság (ez nyitottságot, kommunikációt és felelősségvállalást jelent), az igazság és az igazságosság, amelyen a főpásztor mindennapi buzgó szolgálata áll.


Kovács Gergely kinevezéséről szóló pápai bulla

Gregorio Kovacs Kicsi compressor

FERENC PÜSPÖK,
ISTEN SZOLGÁINAK A SZOLGÁJA

kedves fiának Kovács Gergelynek, a Gyulafehérvári főegyházmegye áldozópapjának, aki eddig a Kultúra Pápai Tanácsának irodavezetője volt, a fentnevezett Főegyházmegye kinevezett Érsekének üdvözletét és apostoli áldását küldi.

Midőn eljött üdvösségünk hajnala és meglátogatott minket Fölkelő Napunk a magasságból, csodálattal elmélkedünk azon misztérium fölött, amelyről Szent Ágoston így vall: „Örvendezve ünnepeljük üdvösségünk és megváltásunk eljövetelét. Azt a napot ünnepeljük, amelyen a nagy és örök napból nagy és örök nap jött el erre a mi, gyorsan tovatűnő napunkra” (Sermo 185, 2). Az Úr Születésének ebben az időszakában, amikor az élő Isten Fiát imádjuk, minden hívő lelki szükségleteire gondolunk és számukra derék Pásztorokat akarunk adni. Ilyen Pásztorra akarjuk a Gyulafehérvári Egyház nyáját is bízni, amely tiszteletreméltó testvérem, Jakubinyi György Miklós lemondásával elveszítette Főpásztorát. Ezért, szeretett Fiam, Tekintetünket reád emeltük, és mivel türelmesen, okosan és bátran tettél tanúságot Krisztus mellett, úgy tűnt Számunkra, hogy rendelkezel azokkal a szükséges erényekkel, amelyekkel a szent dolgok főpásztori hivatalát el tudod látni. 

Miután tehát meghallgattuk a Püspöki Kongregáció véleményét, apostoli tekintélyünknél fogva, kinevezünk és megteszünk téged a Gyulafehérvári Egyház érsekének, megadva neked minden jogot és hivatalt, amelyek a szent kánonok alapján ezzel a püspöki méltósággal járnak. A püspökszentelést pedig Róma falain kívül bármely katolikus Püspöktől elnyerheted. Ám ezt megelőzően hitvallást és hűségesküt kell tenned Nekünk és Utódainknak az Egyház törvényei és szabályai szerint. Ezenfelül a te feladatod lesz, hogy erről a döntésünkről mind a klérust, mind pedig híveket kellőképpen értesítsd, akiket arra buzdítunk, hogy veled egységben maradjanak. Közben arra biztatunk téged, kedves Fiam, hogy egész püspöki életedet ajánld Krisztusnak. Őáltala, Ővele és Őbenne az üdvösség igéit és műveit pedig helyesen add át a Gyulafehérvári Egyház híveinek, Szent Mihály Főangyal, Szent Pál Apostol és Loyolai Szent Ignác hathatós közbenjárásának a segítségével.

Kelt Rómában, Szent Péternél, az Úr kétezertizenkilencedik, Pápaságunk hetedik esztendejében, december hónap huszonnegyedik napján.

Franciscus

Klikkelj a hozzászóláshoz

Leave a Reply

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Hirdetés Isten szava - napi ige sorozat

Friss

female hand on bible and twigs on light textured b 2023 11 27 04 58 13 utc

Lelkiség

Ferenc pápa már több mint húsz éve javasolja a katolikusok híveknek az imádkozásnak ezt a tévedhetetlen módszerét. Annak idején, amikor még Buenos Aires érseke...

caring father caucasian man dad trying to contact 2023 11 27 04 59 43 utc 1 Medium caring father caucasian man dad trying to contact 2023 11 27 04 59 43 utc 1 Medium

Család

Ha arra törekszik, hogy gyermekeit pozitív módon nevelje és megadja nekik a tiszteletet, néhány tanácsot adunk, hogy ez sikerüljön… még akkor is, ha ez...

handsome mature man in protective face mask prayin 2023 11 27 05 17 57 utc Medium handsome mature man in protective face mask prayin 2023 11 27 05 17 57 utc Medium

Lelkiség

Szentségimádás után ezek a szavak hangzottak el: „Jézus meg szeretne gyógyítani egy sötétbarna hajú férfit, akinek agydaganata van” – ennek hallatán megdermedtem. A személy,...

Kapcsolódó...

Vasárnapi ráhangoló

Vasárnapi ráhangoló – 2024. B év, Évközi 14. vasárnap Készült olvasóink és a sorozat lelki kísérőinek támogatása révén. Hasonló értékes tartalmakért, kérünk, támogasd a...

Vasárnapi ráhangoló

Vasárnapi ráhangoló – 2024. B év, Évközi 14. vasárnap Készült olvasóink és a sorozat lelki kísérőinek támogatása révén. Hasonló értékes tartalmakért, kérünk, támogasd a...

Zarándok podcast

Dr. Barsi Balázs atya, a Széchenyi és Stefánusz Díjas ferences szerzetes mélyen belemerült a keresztény hit és a lelki élet kérdéseibe a Zarándok Podcast...

Aktuális

A Vatikán hivatalosan is kiközösítette Carlo Maria Viganò érseket – jelentette be július 5-én, pénteken a Hittani Dikasztérium. A Vatikánban lefolytatott bíróságon kívüli büntetőeljárás...